Spoiler

Spoiler table

תמצית האירוע

תמצית הלקחים

סוג פרויקט

סוג תקלה

חומרת התקלה

קובץ לפרטים נוספים

מיד עם השקת מכשיר ה- iPhone4החדש התגלו בעיות קליטה במכשיר. זמן קצר לאחר מכן התגלה כי התקלה קשורה בעיצוב האנטנה הייחודי של המכשיר (פס מתכת העוטף את גוף המכשיר)- כאשר אוחזים אותו עם כף יד שמאל, כך שהיד מכסה את פינתו השמאלית התחתונה של המכשיר, הקליטה נפגמת עד למצב שהוא מאבד לגמרי את השירות הסלולארי.

א. יש לתכנן את שיטת הבדיקות המתאימה כבר בשלבי הפיתוח, תוך הקפדה על ייצוג כלל מאפייני המשתמשים.
ב. יש להקפיד על ביצוע בדיקות בהקשר התפעולי המדויק בתצורה הסופית של המערכת, גם אם זה בא על חשבון מדיניות הסודיות של החברה.
ג. יש לבצע מחקר טכני של תלונות לקוח ולא להתעלם מהבעיות המדווחות.

מערכות תקשורת

דרישות שלא נבדקו

מג’ורית- ביצועים בלתי מספקים, אבדן נתח שוק, סטייה בינונית בביצועים, עלות ובלוח הזמנים (עד 20%)

מ T&E 2010\iPhone-4 signal problems 16.9.2010

דרישות שאינן כלולות בתכנית הבדיקות (במיוחד דרישות ל-E&OT)

ציוד בדיקה אינו יכול לבדוק את כל הבדיקות

לא נחקרו דיווחי לקוחות